Wojciech Bogumił Jastrzębowski – „apostoł wszechludzkiej bożej pracy”*

W.B.Jastrzębowski „Nie słów lecz rzeczy szukajmy” – takim mottem opatrzył swój traktat o pokoju wieczystym w Europie wybitny polski intelektualista, uczestnik powstania listopadowego, badacz i wychowawca młodzieży. W tym właśnie traktacie, nieco zapomniany już dziś Wojciech Bogumił Jastrzębowski zawarł swoje przemyślenia – wszystkim narodom i pojedynczym ludziom przysługuje to samo niezbywalne prawo do wolności, pokoju i zachowania własnej tożsamości. Zdumiewająco aktualnie wydają się brzmieć te sformułowane 180 lat temu myśli.

* Słowa określające W.B. Jastrzębowskiego zamieszczone na tablicy pamiątkowej na domu, w którym zmarł, na ul. Kruczej w Warszawie. Za: Ramotowska 1985, s.111.

Wojciech Jastrzębowski urodził się 15 kwietnia 1799 roku we wsi Gierwaty na dawnej Ziemi Zawkrzeńskiej (okolice Mławy). Jego dzieciństwo nie należało do łatwych. Pochodził z zubożałej rodziny szlacheckiej i wcześnie stracił oboje rodziców. Najmłodszy spośród licznego rodzeństwa, dorastał pod okiem starszego brata. Dzięki niemu też trafił do szkoły parafialnej w Janowie (pow. przasnyski), a następnie do Szkoły Wojewódzkiej w Płocku. Kolejnym etapem edukacji było liceum w Warszawie. W 1820 roku Wojciech Jastrzębowski rozpoczął studia przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Początkowo studiował budownictwo i miernictwo, potem przeniósł się na oddział historii naturalnej Wydziału Filozoficznego. W czasie studiów utrzymywał się, udzielając lekcji innym studentom, pracował też jako preparator w gabinecie fizycznym (pod okiem profesora Karola Skrodzkiego). W 1825 roku uzyskał stopień magistra filozofii.
zegar

Zegar słoneczny z 1828 roku autorstwa Wojciecha Jastrzębowskiego. Znajduje się w warszawskich Łazienkach.

Zainteresowania młodego absolwenta od samego początku były bardzo szerokie; oprócz botaniki, jedną z pierwszych jego pasji stała się meteorologia. Jastrzębowski skonstruował przyrząd do wykreślania zegarów słonecznych. Kilkanaście lat później opisał go w pracy Kompas polski, czyli narzędzie służące za kompas powszechny, gnomograf, obserwatorjum przenośne i narzędzie do kreślenia sekcyj konicznych, wynalezione i opisane przez W.J. (jeden z zegarów wykreślonych własnoręcznie przez Wojciecha Jastrzębowskiego zachował się w warszawskim Ogrodzie Botanicznym). W dwóch innych pracach, jak się później okazało ważnych dla rozwoju naukowego badacza: Wypadki z doświadczeń meteorologicznych, czynionych od najdawniejszych czasów po r. 1828 i Karta klimatologiczna, zawarł analizy obserwacji meteorologicznych z lat 1779-1828. Wysoki poziom naukowy i walory poznawcze tych i innych prac Jastrzębowskiego sprawiły, że ich autor został zaproszony do grona członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Członkostwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk otworzyło przed młodym badaczem możliwość prezentacji własnych dokonań - przedstawiania prac naukowych i zgłaszania wynalazków. Przez kolejne lata Jastrzębowski ze zdumiewającą częstotliwością poddawał ocenie członków Wydziału Umiejętności Towarzystwa prace i wynalazki z dziedziny nauk przyrodniczych, zwłaszcza botaniki, astronomicznych, meteorologii, matematyki i fizyki. Jego prace cechowała rzetelność badawcza, szerokie spojrzenie na analizowaną kwestię i zawsze obecne wnioski dla praktyki.
Szczególnym tego wyrazem były dokonania Jastrzębowskiego-botanika. Nie ograniczał się on bowiem wyłącznie do wnikliwego zgłębiania wiedzy. Jako asystent-naturalista u boku profesora Michała Szuberta, jednego z najwybitniejszych polskich botaników, Jastrzębowski zgromadził i opisał wiele nieznanych dotąd rodzimych roślin, które następnie trafiły do gromadzącego 1151 okazów zielnika. Był to pierwszy tego typu zbiór w Polsce. Za niezwykle potrzebny, a wręcz niezbędny czynnik kształcący i wychowawczy uważał Jastrzębowski rozbudzanie w ludziach miłości do przyrody. Wraz z nauczycielami i uczniami szkół warszawskich organizował i prowadził liczne przyrodoznawcze wycieczki naukowe, z których przywoził rośliny dla Ogrodu Botanicznego w Warszawie.
W czasie powstania listopadowego Jastrzębowski wstąpił do Gwardii Narodowej Warszawskiej. Zasłynął wówczas jako patriota i wspaniały mówca, wygłaszając płomienną mowę wzywającą do walki. Miało to miejsce 13 lutego 1831 roku podczas wielkiej parady Gwardii na Placu Saskim w obecności prezesa Rządu Narodowego Adama Czartoryskiego i dowódcy Sił Zbrojnych gen. Ludwika Kickiego. Przemówienie spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem, a jego autor otrzymał podziękowania od dowódcy Gwardii gen. Antoniego Ostrowskiego. Jastrzębowski wraz ze swym oddziałem uczestniczył w bitwach pod Wawrem i Olszynką Grochowską. Doświadczenia wojenne skłoniły go do przemyśleń o bezmiarze cierpień, jakie niosą wojny. Zawarł je w swoim traktacie. Jego rękopis, zatytułowany „Wolne chwile żołnierza polskiego, czyli myśli o wiecznym przymierzu między narodami ucywilizowanymi” autor przekazał sekretarzowi Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Dziś jest on przechowywany w Archiwum Dawnym Akt Dawnych w warszawie. 21 marca 1831 roku w „Merkurym” opublikowano wybór z traktatu Jastrzębowskiego, tytułując publikację: Projekt do Konstytucji Europejskiej, czyli przymierza wiecznego między narodami.
Rękopis składał się z przedmowy, datowanej w Grochowie 21 lutego 1831 r., części wstępnej oraz historiozoficznej i ustrojowej, datowanej w Warszawie 30 kwietnia 1831 r. Część wstępna zawiera między innymi projekt konstytucji ogólnoeuropejskiej (fragment ten autor zatytułował „Niektóre myśli do prawa ustalającego wieczny pokój w Europie”), której przyjęcie miałoby gwarantować koniec wszelkich wojen w Europie. Jastrzębowski, którego poglądy można dziś określić mianem pacyfistycznych, sformułował polityczną wizję naprawy targanej wojnami Europy. Postulował powstanie przymierza między narodami, mającego zapewni wieczny pokój w Europie i opierać się na sprawiedliwych normach prawnych (ujętych w projekcie konstytucji). Głównych źródeł zła upatrywał w nadużywaniu władzy przez rządzących, nieuległości podwładnych, zawiści, dumie lub chciwości między narodami i ich władcami. „Niektóre myśli...” stanowią także apel autora do narodów Europy i monarchów o „zaniechanie wzajemnych, a bezskutecznych mordów”. Autor widział dwie drogi prowadzące do rozwiązania takiego stanu rzeczy: „albo być wolnymi i nieszczęśliwymi albo zostać niewolnikami i używać wiekuistego szczęścia”. Panem niewolników miał być tylko sam Bóg, a ustawodawcą naród. O losach narodów i sposobie życia mieli decydować nie tylko władcy i monarchowie, ale wszyscy ludzie, a celem narodu miało być doskonalenie człowieka i „zaszczepianie miłości między narodami”. Postulował również zniesienie granic państwowych i swobodę przemieszczania się. To jedne z najdonioślejszych idei humanistycznych, które powstały w okresie polskich walk o wolność i niepodległość. Tekst ten nie był jednak pozbawiony aluzji do ówczesnej sytuacji politycznej i po upadku powstania przysporzył autorowi problemów.
Carska cenzura zakazała rozpowszechniania dzieła i uniemożliwiła Jastrzębowskiemu działalność naukową na państwowym stanowisku. Pracował więc przez kilka lat na dworach ziemiańskich jako prywatny nauczyciel, współredagując jednocześnie Encyklopedię obrazkową systematyczną. W 1831 roku Wojciech Jastrzębowski ożenił się z Anielą d`Cherów. Miał pięć córek i dwóch synów, z których starszy, Ludomił, był znanym agronomem, młodszy Władysław zaś - ilustratorem pism warszawskich.
W latach 1836-1858 Jastrzębowski był profesorem w Instytucie Rolniczo-Leśnym na Marymoncie, gdzie wykładał fizykę, zoologię, botanikę, historię naturalną i ogrodnictwo. Na uczelni Jastrzębowski kontynuował badania naukowe oraz pracę pedagogiczną. Do legendy wręcz przeszły organizowane przez niego wycieczki naukowo-krajoznawcze po całym kraju, jakie organizował wychowankom Instytutu. Choć otoczony powszechnym szacunkiem i uwielbiany przez uczniów, na skutek konfliktu z dyrekcją Instytutu musiał Jastrzębowski zrezygnować z pracy. Po dwuletnim pobycie w Warszawie i pracy w szkolnictwie założył w puszczy koło Broku Feliksówkę – szkołę rolniczą wraz z doświadczalną osadą. Tam też pracował do przejścia na emeryturę w roku 1874.
Ze względu na wiek Jastrzębowski nie brał czynnego udziału w powstaniu styczniowym. Walki toczyły się między innymi na terenie Czerwonego Boru i Puszczy Białej, w których zalesianie i ochronę Jastrzębowski wraz ze swoimi uczniami włożyli wcześniej ogromny wkład. Większość wychowanków Feliksówki zaciągnęła się do oddziałów partyzanckich, wielu z nich zginęło lub zostało rannych. On sam został aresztowany przez żandarmerię carską, jednak dzięki wstawiennictwu różnych osób szybko go zwolniono, nie mógł dalej nauczać, uzyskał zgodę jedynie na dokończenie zalesiania. W powstaniu brali też udział jego synowie, jeden z nich był przetrzymywany w Cytadeli Warszawskiej.
Działalność naukowa i dydaktyczna Jastrzębowskiego została doceniona. Profesor otrzymał mianowanie na członka Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1850), Cesarskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Petersburgu (1852), Towarzystw Gospodarskich we Lwowie i w Krakowie, Towarzystwa Rolniczego w Warszawie (1858). Wśród licznych prac naukowych, które tworzył w różnych okresach swojego życia, na szczególną uwagę zasługują następujące: Układ świata, zastosowany do potrzeb powszechnych (1848), Historya naturalna ogólna zastosowana do potrzeb życia czynnego i pożytecznego, upożytecznienie rzeczy i ludzi na celu mającego (1848, 1851,1854, 1856), Stychiologia, czyli nauka o początkach wszechrzeczy, zastosowana do życia czynnego i do rzeczy krajowych (1856), Rys ergonomii, czyli nauki o pracy opartej na prawach poczerpniętych z nauki przyrody (1857), Rys bionomii, czyli nauki o życiu (1858), Rys nauki o życiu czynnym, czyli praktycznym (1853), O środkach pomnożenia dotychczasowych korzyści ze źródeł słonych krajowych (1841), O siłach żywotnych w ogólności, a w szczególności o siłach żywotnych człowieka i o ich znaczeniu w życiu jego produkcyjnym, mianowicie w rolnictwie (1855) oraz Mineralogia, czyli nauka o kamieniach, zastosowana do potrzeb życia praktycznego i do życia krajowego (1851). Jastrzębowski, człowiek wrażliwy na problemy innych, wielki patriota i jak byśmy dziś powiedzieli, ekolog i pacyfista, był niezwykle ceniony za życia. Dla swych wychowanków stanowił wzór człowieka i badacza. Zmarł 30 grudnia 1882 roku. Na warszawskich Powązkach, gdzie został pochowany, jego uczniowie ufundowali pomnik nagrobny, w kościele św. Krzyża zaś – tablicę marmurową dłuta Andrzeja Pruszyńskiego.
nagrobek

Pomnik nagrobny Wojciecha Jastrzębowskiego na warszawskich Powązkach ufundowany przez uczniów Instytutu Agronomiczno-Leśnego, k.162.

epitafium>

Epitafium dłuta Andrzeja Pruszyńskiego w Kościele św. Krzyża w Warszawie, w którym w roku 1883 odbył się pogrzeb Wojciecha Jastrzębowskiego.

Bibliografia:

Źródło:

opr. Madeleine du Château-Neuf de Chrcynno
fot. Karol Zgliński (AGAD)